A2sistemas - A2FrameWork MODO DEBUG ACTIVADO
(error SQL)

SELECT proyectos.id, proyectos.aglutinante, proyectos.pagina, proyectos.idioma, proyectos.cliente, proyectos.titulo, proyectos.resumen, proyectos.fecha, proyectos.orden FROM proyectos WHERE proyectos.pagina='330' LIMIT 1


Error:
Unknown storage engine 'InnoDB'= Unknown storage engine 'InnoDB'

Pila:
#0  A2Sql->query(SELECT proyectos.id, proyectos.aglutinante, proyectos.pagina, proyectos.idioma, proyectos.cliente, proyectos.titulo, proyectos.resumen, proyectos.fecha, proyectos.orden FROM proyectos WHERE proyectos.pagina='330' LIMIT 1) called at [/home/insolitm/public_html/a2framework/lib/a2dborm/A2Table.class.php:33]
#1  A2Dborm\A2Table->loadRow() called at [/home/insolitm/public_html/a2framework/apps/frontend/modules/proyectos/actions/actions.class.php:12]
#2  proyectosActions->executePagina()
#3  call_user_func(Array ([0] => proyectosActions Object ([] => A2Collection Object ([] => Array ([sectorPublico] => SECTOR PÚBLIC,[sectorPrivado] => SECTOR PRIVAT,[volver] => Tornar,[cliente] => Client,[anyo] => Any,[servicios] => 

Serveis


DISSENY GRÀFIC
IDENTITAT CORPORATIVA
PUBLICITAT, PACKAGING I
SERVEIS WEB PER A
EMPRESES, ENTITATS
I AJUNTAMENTS
,[clientes] => Clients,[avisoLegal] => Avis legal)),[] => A2Collection Object ([] => Array ()),[] => ,[] => ,[] => ,[FacebookSignedRequest] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[Context] => A2Context Object ([] => Array ([APP] => frontend,[ModuleName] => proyectos,[ModulePath] => /home/insolitm/public_html/a2framework/apps/frontend/modules/proyectos,[ModuleActionPath] => /home/insolitm/public_html/a2framework/apps/frontend/modules/proyectos/actions/paginaAction.class.php,[ModuleActionClassName] => proyectosActions,[ActionName] => pagina,[ActionMethodName] => executePagina)),[Request] => A2Request Object ([] => Array ([A2CMS_IDPAGINA] => 330)),[Session] => A2Session Object ([] => Array ([A2FrameWork] => A2SISTEMAS)),[Template] => Smarty Object ([auto_literal] => 1,[error_unassigned] => ,[template_dir] => /home/insolitm/public_html/a2framework/apps/frontend/templates,[default_template_handler_func] => ,[compile_dir] => /home/insolitm/public_html/a2framework/apps/frontend/templates_compiled,[plugins_dir] => Array ([0] => /home/insolitm/public_html/a2framework/lib/smarty/plugins/),[cache_dir] => /home/insolitm/public_html/a2framework/cache/frontend,[config_dir] => ./configs/,[force_compile] => ,[compile_check] => 1,[compile_locking] => 1,[use_sub_dirs] => ,[compile_error] => ,[caching] => ,[merge_compiled_includes] => ,[cache_lifetime] => 3600,[force_cache] => ,[cache_id] => ,[compile_id] => ,[left_delimiter] => {,[right_delimiter] => },[security_class] => Smarty_Security,[security_policy] => ,[php_handling] => 0,[allow_php_tag] => ,[allow_php_templates] => ,[direct_access_security] => 1,[trusted_dir] => Array (),[debugging] => ,[debugging_ctrl] => NONE,[smarty_debug_id] => SMARTY_DEBUG,[debug_tpl] => /home/insolitm/public_html/a2framework/lib/smarty/debug.tpl,[error_reporting] => ,[config_overwrite] => 1,[config_booleanize] => 1,[config_read_hidden] => ,[config_vars] => Array ([joder] => Cosas de la vida),[tpl_vars] => Array ([Page] => Smarty_Variable Object ([value] => A2Dborm\A2Paginas Object ([] => ,[] => 330,[] => 329,[] => 1,[] => ,[] => proyectos,[] => pagina,[] => TEATRE AUDITORI LLINARS. TA,[] => ,[] => ,[] => ,[] =>

Direcció d'art, disseny i maquetació llibre Teatre Auditori Llinars del Vallès

,[] => ,[] => ,[] => 2017-12-11 16:11:34,[] => 2017-12-11 16:11:34,[] => 1,[] => ,[] => id,[] => A2Collection Object ([] => Array ([id] => 330,[aglutinante] => 329,[idioma] => 1,[identificadorGrupo] => ,[modulo] => proyectos,[accion] => pagina,[titulo] => TEATRE AUDITORI LLINARS. TA,[titular] => ,[subtitular] => ,[descripcion] => ,[contenido] =>

Direcció d'art, disseny i maquetació llibre Teatre Auditori Llinars del Vallès

,[metatags] => ,[htmlLibre] => ,[fechaModificacion] => 2017-12-11 16:11:34,[fechaAlta] => 2017-12-11 16:11:34,[publicado] => 1,[sistema] => )),[] => A2Collection Object ([] => Array ([id] => Array ([Type] => int(11),[Null] => NO,[Key] => PRI,[Default] => ,[Extra] => auto_increment),[aglutinante] => Array ([Type] => int(11),[Null] => YES,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[idioma] => Array ([Type] => tinyint(4),[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => 0,[Extra] => ),[identificadorGrupo] => Array ([Type] => varchar(200),[Null] => YES,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[modulo] => Array ([Type] => varchar(200),[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => 0,[Extra] => ),[accion] => Array ([Type] => varchar(200),[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[titulo] => Array ([Type] => varchar(255),[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[titular] => Array ([Type] => varchar(200),[Null] => YES,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[subtitular] => Array ([Type] => varchar(200),[Null] => YES,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[descripcion] => Array ([Type] => text,[Null] => YES,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[contenido] => Array ([Type] => longtext,[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[metatags] => Array ([Type] => text,[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[htmlLibre] => Array ([Type] => text,[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[fechaModificacion] => Array ([Type] => now,[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => CURRENT_TIMESTAMP,[Extra] => on update CURRENT_TIMESTAMP),[fechaAlta] => Array ([Type] => now,[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => 0000-00-00 00:00:00,[Extra] => ),[publicado] => Array ([Type] => tinyint(1),[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => 0,[Extra] => ),[sistema] => Array ([Type] => binary(4),[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => 0,[Extra] => ))),[] => SELECT,[] => ,[] => A2Collection Object ([] => Array ([id] => =,[aglutinante] => =,[idioma] => =,[identificadorGrupo] => =,[modulo] => =,[accion] => =,[titulo] => =,[titular] => =,[subtitular] => =,[descripcion] => =,[contenido] => =,[metatags] => =,[htmlLibre] => =,[fechaModificacion] => =,[fechaAlta] => =,[publicado] => =,[sistema] => =))),[nocache] => ,[scope] => 0),[A2AppConfig] => Smarty_Variable Object ([value] => Array ([idiomas] => Array ([0] => es),[multidomain] => ,[multidomainRedirect] => 1,[multidomainArray] => Array ([es] => www.jgelegancecars.com,[en] => www.jgelegancecars.co.uk,[it] => www.jgelegancecars.com,[fr] => www.jgelegancecars.com),[facebookAppID] => 392304310794876,[facebookAppSecret] => e84d2702bdef2e6f6989a81dd1de01d3,[facebookAppDomain] => http://testingserver.a2sistemas.com:9815/),[nocache] => ,[scope] => 0),[Context] => Smarty_Variable Object ([value] => A2Context Object ([] => Array ([APP] => frontend,[ModuleName] => proyectos,[ModulePath] => /home/insolitm/public_html/a2framework/apps/frontend/modules/proyectos,[ModuleActionPath] => /home/insolitm/public_html/a2framework/apps/frontend/modules/proyectos/actions/paginaAction.class.php,[ModuleActionClassName] => proyectosActions,[ActionName] => pagina,[ActionMethodName] => executePagina)),[nocache] => ,[scope] => 0),[A2Diccionario] => Smarty_Variable Object ([value] => A2Collection Object ([] => Array ([sectorPublico] => SECTOR PÚBLIC,[sectorPrivado] => SECTOR PRIVAT,[volver] => Tornar,[cliente] => Client,[anyo] => Any,[servicios] =>

Serveis


DISSENY GRÀFIC
IDENTITAT CORPORATIVA
PUBLICITAT, PACKAGING I
SERVEIS WEB PER A
EMPRESES, ENTITATS
I AJUNTAMENTS
,[clientes] => Clients,[avisoLegal] => Avis legal)),[nocache] => ,[scope] => 0),[A2Configuracion] => Smarty_Variable Object ([value] => A2Collection Object ([] => Array ()),[nocache] => ,[scope] => 0)),[parent] => ,[template_functions] => Array (),[default_resource_type] => file,[caching_type] => file,[cache_resource_types] => Array ([0] => file),[properties] => Array (),[default_config_type] => file,[template_objects] => ,[cache_modified_check] => ,[registered_plugins] => Array ([function] => Array ([A2Dato] => Array ([0] => Array ([0] => A2Dato,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[A2DatosListado] => Array ([0] => Array ([0] => A2DatosListado,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[A2Menu] => Array ([0] => Array ([0] => A2Menu,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[A2MenuItem] => Array ([0] => Array ([0] => A2MenuItem,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[A2Recurso] => Array ([0] => Array ([0] => A2Recurso,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[A2RecursosListado] => Array ([0] => Array ([0] => A2RecursosListado,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[SanitizeTitleWithDashes] => Array ([0] => Array ([0] => SanitizeTitleWithDashes,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[TruncarFrase] => Array ([0] => Array ([0] => TruncarFrase,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[UrlPagina] => Array ([0] => Array ([0] => UrlPagina,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[UrlPaginaEstatica] => Array ([0] => Array ([0] => UrlPaginaEstatica,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[VotoRestaurante] => Array ([0] => Array ([0] => VotoRestaurante,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[VotoRestauranteNumero] => Array ([0] => Array ([0] => VotoRestauranteNumero,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[VotoUsuario] => Array ([0] => Array ([0] => VotoUsuario,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[imagenThumbnail] => Array ([0] => Array ([0] => imagenThumbnail,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[menu] => Array ([0] => Array ([0] => menu,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[menuItem] => Array ([0] => Array ([0] => menuItem,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()),[menuPadre] => Array ([0] => Array ([0] => menuPadre,[1] => execute),[1] => 1,[2] => Array ()))),[plugin_search_order] => Array ([0] => function,[1] => block,[2] => compiler,[3] => class),[registered_objects] => Array (),[registered_classes] => Array (),[registered_filters] => Array (),[registered_resources] => Array (),[autoload_filters] => Array (),[variable_filter] => 1,[default_modifiers] => Array (),[start_time] => 1516404391.05,[_file_perms] => 420,[_dir_perms] => 505,[_tag_stack] => Array (),[inheritance] => ,[deprecation_notices] => 1,[_version] => Smarty-3.0.7,[smarty] => Smarty Object ( *RECURSION*,[template_class] => Smarty_Internal_Template,[register] => Smarty_Internal_Register Object ([smarty] => Smarty Object ( *RECURSION*)),[] => A2Dborm\A2Paginas Object ([] => ,[] => 330,[] => 329,[] => 1,[] => ,[] => proyectos,[] => pagina,[] => TEATRE AUDITORI LLINARS. TA,[] => ,[] => ,[] => ,[] =>

Direcció d'art, disseny i maquetació llibre Teatre Auditori Llinars del Vallès

,[] => ,[] => ,[] => 2017-12-11 16:11:34,[] => 2017-12-11 16:11:34,[] => 1,[] => ,[] => id,[] => A2Collection Object ([] => Array ([id] => 330,[aglutinante] => 329,[idioma] => 1,[identificadorGrupo] => ,[modulo] => proyectos,[accion] => pagina,[titulo] => TEATRE AUDITORI LLINARS. TA,[titular] => ,[subtitular] => ,[descripcion] => ,[contenido] =>

Direcció d'art, disseny i maquetació llibre Teatre Auditori Llinars del Vallès

,[metatags] => ,[htmlLibre] => ,[fechaModificacion] => 2017-12-11 16:11:34,[fechaAlta] => 2017-12-11 16:11:34,[publicado] => 1,[sistema] => )),[] => A2Collection Object ([] => Array ([id] => Array ([Type] => int(11),[Null] => NO,[Key] => PRI,[Default] => ,[Extra] => auto_increment),[aglutinante] => Array ([Type] => int(11),[Null] => YES,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[idioma] => Array ([Type] => tinyint(4),[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => 0,[Extra] => ),[identificadorGrupo] => Array ([Type] => varchar(200),[Null] => YES,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[modulo] => Array ([Type] => varchar(200),[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => 0,[Extra] => ),[accion] => Array ([Type] => varchar(200),[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[titulo] => Array ([Type] => varchar(255),[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[titular] => Array ([Type] => varchar(200),[Null] => YES,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[subtitular] => Array ([Type] => varchar(200),[Null] => YES,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[descripcion] => Array ([Type] => text,[Null] => YES,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[contenido] => Array ([Type] => longtext,[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[metatags] => Array ([Type] => text,[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[htmlLibre] => Array ([Type] => text,[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => ,[Extra] => ),[fechaModificacion] => Array ([Type] => now,[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => CURRENT_TIMESTAMP,[Extra] => on update CURRENT_TIMESTAMP),[fechaAlta] => Array ([Type] => now,[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => 0000-00-00 00:00:00,[Extra] => ),[publicado] => Array ([Type] => tinyint(1),[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => 0,[Extra] => ),[sistema] => Array ([Type] => binary(4),[Null] => NO,[Key] => ,[Default] => 0,[Extra] => ))),[] => SELECT,[] => ,[] => A2Collection Object ([] => Array ([id] => =,[aglutinante] => =,[idioma] => =,[identificadorGrupo] => =,[modulo] => =,[accion] => =,[titulo] => =,[titular] => =,[subtitular] => =,[descripcion] => =,[contenido] => =,[metatags] => =,[htmlLibre] => =,[fechaModificacion] => =,[fechaAlta] => =,[publicado] => =,[sistema] => =))),[] => ,[Security] => ,[User] => user Object ([] => proyectosActions Object ( *RECURSION*,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ()),[TemplateSystemEnabled] => 1,[] => ,[] => ,[SecurityManagement] => userSecurityManagement Object ([] => proyectosActions Object ( *RECURSION*,[] => 1,[] => 1,[] => )),[1] => executePagina)) called at [/home/insolitm/public_html/a2framework/lib/a2framework/A2FrameWork.class.php:172] #4 A2FrameWork::Load() called at [/home/insolitm/public_html/a2framework/lib/a2framework/A2FrameWork.class.php:118] #5 A2FrameWork::Initialize() called at [/home/insolitm/public_html/index.php:13]